Szanowni mieszkańcy Chrobrza,
żyjemy w dynamicznie zmieniającej się rzeczywistości, jednakże chronienie dzieci i młodzieży przed zagrożeniami, jest naszym bezdyskusyjnym obowiązkiem. Już w 2002 r. Minister Edukacji Narodowej i Sportu wydał rozporządzenie w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach. Akt ten był wielokrotnie zmieniany, jednakże zapis § 7. 1 „Teren szkoły i placówki ogradza się” jest obowiązujący.

Kolejnym argumentem w celu ochrony uczniów i słuchaczy Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego im. Bolesława Chrobrego w Chrobrzu jest wprowadzanie obowiązujących na całym terytorium Rzeczypospolitej Polskiej stopni alarmowych. Szczegółowy zakres przedsięwzięć, do jakich zobowiązane są jednostki administracji publicznej w ramach wprowadzenia stanów alarmowych na podstawie ustawy o działaniach antyterrorystycznych, określa rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z 25 lipca 2016 r. w sprawie zakresu przedsięwzięć wykonywanych w poszczególnych stopniach alarmowych i stopniach alarmowych CRP.

Odnośnie szkół, w przypadku wprowadzenia drugiego stopnia alarmowego BRAVO przewiduje się wprowadzenie zakazu wstępu do przedszkoli, szkół i uczelni osobom postronnym (pkt I ust. 2 pkt 8 załącznika do ww. rozporządzenia). Rozporządzenie nie definiuje „osoby postronnej”, zatem należy kierować się językowym znaczeniem tego wyrażania oznaczającym osobę nienależącą do danego grona i niezaangażowaną w jego sprawy, czy też niebiorącą w czymś bezpośrednio udziału (Słownik języka polskiego PWN).

Przez osoby postronne należy zatem rozumieć osoby inne niż pracownicy, uczniowie i ich opiekunowie prawni, względnie osoby przebywające na terenie placówki za zgodą dyrektora w zakresie uzasadnionych potrzeb np. pracownicy firm remontowych czy wykonujący inne czynności (usługi) na zlecenie placówki lub inne osoby posiadające umocowanie do wejścia na teren placówki.

Reasumując wszystkie działania dotyczące zapewnienia uczniom i słuchaczom bezpieczeństwa są obligatoryjnym wymogiem wynikającym z przepisów prawa.

Jednocześnie serdecznie przepraszam za utrudnienia, wszystkich którzy dotychczas korzystali z drogi wewnętrznej Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Chrobrzu, związane z koniecznością poruszania się drogą publiczną.

Z wyrazami szacunku Anna Lach

szkoła