Likwidator stowarzyszenia zwykłego pod nazwą „Chroberskie Stowarzyszenie Kobiet” z siedzibą w Chrobrzu, informuje, że stowarzyszenie to jest w trakcie likwidacji.