Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Busku-Zdroju informuje, że na podstawie przeprowadzonych badań laboratoryjnych wody pochodzącej z wodociągu publicznego Byczów – Kozubów i Młodzawy Duże pobranych w punktach czerpalnych - punktach zgodności, stwierdzono, że jakość wody w badanym zakresie w tym wcześniej zakwestionowanego parametru mikrobiologicznego - bakterii grupy coli nie budzi zastrzeżeń w odniesieniu do wymagań zawartych w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 roku w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz.U. z 2017 r., poz. 2294).

Szczegółowe wyniki analiz oraz komplet dokumentów stwierdzających przydatność wody do spożycia przez ludzi z w/w wodociągów zamieszczono na stronie www.wodociagipinczowskie.net

Mieszkańcy miejscowość Aleksandrów będą zaopatrywani w wodę z wodociągu Byczów-Kozubów

Źródło: UMiG Pińczów