W dniu 24.07.2021 r. w świetlicy Domu Ludowego w Chrobrzu odbyło się Walne Zebranie Sprawozdawczo – Wyborcze OSP Chroberz. Zebranie otworzył prezes jednostki Adam Wypych, który jednocześnie został wybrany na przewodniczącego zebrania. Wśród zaproszonych gości znaleźli się Z-ca Komendanta Powiatowego PSP w Pińczowie st. bryg. Jarosław Huk oraz Członek Zarządu Oddziału Gminnego ZOSP RP Stanisław Górniak.

Osoby funkcyjne przedstawiły sprawozdania; z działalności, finansowe oraz sprawozdanie Komisji Rewizyjnej za 2020 rok.

Następnie ustępujący prezes przedstawił projekt planu działalności i planu finansowego na rok bieżący. Druhowie jednogłośnie przyjęli wszystkie sprawozdania oraz udzielili absolutorium Zarządowi.

Podsumowania za 5-letnią kadencję, odnośnie osiągnięć OSP dokonał prezes Wypych.

Kolejnym punktem walnego zebrania były wybory do Zarządu i Komisji Rewizyjnej. Na ponowne kandydowanie do Zarządu nie wyrazili zgody prezes Adam Wypych, wiceprezes Władysław Stępień, skarbnik Jerzy Sokołowski i sekretarz Paulina Molenda.

W wyniku zgłoszonych kandydatur wybrano Zarząd OSP Chroberz w składzie:
Prezes: Marcin Pruś.
W-ce prezes: Michał Modrzewiecki.
Naczelnik: Jakub Fortuna.
Z-ca naczelnika: Wojciech Siemianowski.
Skarbnik: Justyna Skrzela.
Sekretarz: Michał Piątek.
Gospodarz: Gabriel Pruś.

Komisję Rewizyjną wybrano w składzie:
Przewodnicząca: Paulina Orzełek.
Sekretarz: Michał Bednarski.
Członek: Sebastian Kamiński.

Na zakończenie przyjęto uchwały oraz wnioski zgłoszone przez obecnych druhów. Zebranie przebiegło w miłej i serdecznej atmosferze. Nowemu Zarządowi oraz Komisji Rewizyjnej życzymy powodzenia w pracy na rzecz OSP i społeczności Chrobrza.

Autor: Ad, chroberz.info, Zdjęcia. W.Siemianowski, OSP Chroberz

wybory OSP