Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Chrobrzu organizuje w nadchodzącym roku szkolnym 2012/2013 zaoczny Kwalifikacyjny Kurs Zawodowy dla Dorosłych (w miejsce dawnej Szkoły Policealnej). 

Kształcenie trwa dwa lata: w pierwszym roku w zakresie kwalifikacji R3 - prowadzenie produkcji rolniczej, w drugim roku w zakresie kwalifikacji R16 - organizacja i nadzorowanie produkcji rolniczej.

Ukończenie tych kursów daje uprawnienia do starania się o dopłaty z różnych funduszy unijnych.

Na zakończenie kursów odbędzie się egzamin kwalifikacyjny. 

Kształcenie mogą rozpocząć także uczniowie tegorocznych klas maturalnych, pod warunkiem, że przed zakończeniem nauki na Kursie, dostarczą świadectwo ukończenia swojej szkoły średniej.

Kurs jest nieodpłatny, słuchacz uiszcza tylko opłatę na Radę Rodziców. Zjazdy będą odbywać się od piątku do niedzieli, według ustalonych wcześniej terminów.

Powyższa oferta zaocznego kształcenia rolniczego, skierowana jest do osób z wykształceniem średnim (posiadanie matury nie jest wymagane).

Szczegółowych informacji udziela sekretariat szkoły, telefon: 41/356-40-03 

Źródło: ZSCKR Chroberz