Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Złotej informuje o naborze wniosków w ramach programu Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej pn. „Opieka wytchnieniowa” – edycja 2024 finansowanego z Funduszu Solidarnościowego. Termin realizacji Programu zaplanowano od marca do grudnia 2024 r.

Cele Programu

Opieka wytchnieniowa ma za zadanie odciążenie członków rodzin lub opiekunów osób z niepełnosprawnością poprzez wsparcie ich w codziennych obowiązkach lub zapewnienie czasowego zastępstwa.

Adresaci Programu

Program adresowany jest do członków rodzin lub opiekunów sprawujących bezpośrednią opiekę nad:

  1. dziećmi z orzeczeniem o niepełnosprawności;

  2. osobami posiadającymi orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności albo orzeczenie traktowane na równi z orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności, zgodnie z art. 5 i art. 62 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2021 r. poz. 573, z późn. zm.),

Usługi opieki wytchnieniowej przysługują w przypadku zamieszkiwania członka rodziny lub opiekuna, we wspólnym gospodarstwie domowym z osobą niepełnosprawną i sprawują całodobową opiekę nad osobą niepełnosprawną.

Osobie, której zostanie przyznana pomoc w postaci usługi opieki wytchnieniowej nie ponosi odpłatności za usługę w ramach Programu.

Program będzie realizowany w formie świadczenia usług opieki wytchnieniowej w ramach pobytu dziennego w miejscu zamieszkania osoby z niepełnosprawnością.

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Złotej przewiduje objąć wsparciem:

– 4 osoby dorosłe ze znacznym stopniem niepełnosprawności,

– 1 dziecko z orzeczeniem niepełnosprawności

Limit godzin usług opieki wytchnieniowej finansowanych ze środków Funduszu przypadających na jedną osobę z niepełnosprawnością w 2024 roku kalendarzowym wynosi 240 godzin dla usług opieki wytchnieniowej świadczonej w ramach pobytu dziennego.

Usługi opieki wytchnieniowej w formie pobytu dziennego mogą być świadczone w godzinach 6.00 – 22.00 przez 7 dni w tygodniu. 

Pierwszeństwo w uzyskaniu wsparcia w ramach usług opieki wytchnieniowej ma członek rodziny lub opiekun sprawujący bezpośrednią opieką nad osobą niepełnosprawną, która:

  • Ma niepełnosprawność sprzężoną

  • Stale przebywa w domu, tj. nie korzysta z ośrodka wsparcia lub placówki pobytu całodobowego

  • W ocenie pomiaru ograniczeń w codziennym funkcjonowaniu zawartych w Karcie pomiaru niezależności funkcjonalnej wg zmodyfikowanych kryteriów oceny – Skali FIM.

Osoby zainteresowane wsparciem mogą składać Kartę zgłoszenia do Programu „Opieka wytchnieniowa” – edycja 2024 , której wzór stanowi załącznik nr 7 do Programu w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Złotej, ul. Parkowa 17, 28-425 Złota od poniedziałku do piątku w godzinach od 7:30-15:30 od 11 marca do 20 marca 2024 r.

Szczegółowe informacje o Programie można uzyskać w GOPS w Złotej, tel. 413561601 wew. 21 lub na stronie Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej.

W załączeniu:

  1. Karta zgłoszenia

  2. Klauzula RODO

  3. Karta pomiaru niezależności funkcjonalnej wg zmodyfikowanych kryteriów oceny – Skali FIM

Źródło: UG Złota

gops