W dniu 27 czerwca 2021 roku odbyła się uroczystość 100-lecia powstania OSP Chroberz, poświęcenia i przekazania nowego sztandaru. Rozpoczął ją sygnał syreny strażackiej oraz podniesienie flagi na maszt przy odegranym Hymnie Państwowym.

100 lecie osp chroberz

Meldunek Prezesowi Zarządu Oddziału Wojewódzkiego Związku OSP RP druhowi Mirosławowi Pawlakowi złożył Komendant Gminny Związku OSP RP Artur Oziębłowski. Następnie głos zabrał Prezes OSP Chroberz Adam Wypych, który powitał przybyłych na uroczystość gości w osobach; Marszałka Województwa Świętokrzyskiego Andrzeja Bętkowskiego, Prezesa Zarządu Oddziału Wojewódzkiego Związku OSP RP druha Mirosława Pawlaka, Starosty Powiatu Pińczowskiego Zbigniewa Kierkowskiego, jednocześnie Prezesa Zarządu Powiatowego OSP RP, Komendanta Powiatowego PSP Pińczów brygadiera Grzegorza Karwata, Wójta Gminy Złota Tadeusza Sułka, jednocześnie Prezesa Zarządu Oddziału Gminnego OSP RP, a także Naczelnika Wydziału Prewencji i Ruchu Drogowego KPP w Pińczowie  asp. sztab. Roberta Zachariasza, przedstawiciela Wojewódzkiego Sztabu Wojskowego w Kielcach majora Andrzeja Tomczyka, radnych Rady Gminy Złota Dariusza Tarki, Dariusza Jaworskiego, dyrektorki ZSCKR w Chrobrzu Anny Lach oraz dyrektorki SP Chroberz Renaty Magdziarz, Prezesa Zarządu Banku Spółdzielczego w Pińczowie Jakuba Madeja oraz Członka Rady Nadzorczej BS Pińczów Wiesława Pieczonki oraz proboszcza parafii Chroberz księdza Roberta Boreckiego, a także Pań z Chroberskiego Stowarzyszenia Kobiet. Powitano również poczty sztandarowe z terenu gminy Złota oraz wszystkich druhów strażaków i mieszkańców Chrobrza.

100 leci OSP Chroberz

Następnie ksiądz Robert Borecki poświęcił ufundowany przez Bank Spółdzielczy w Pińczowie sztandar, który przedstawiciele banku wręczyli druhowi Mirosławowi Pawlakowi, a ten przekazał prezesowi jednostki Adamowi Wypychowi, który oddał go w ręce pocztu sztandarowego złożonego z druhów; Dominika Szostaka,  Macieja Wojciechowskiego oraz Gabriela Prusia.

Sztandar OSP Chroberz został odznaczony za 100 lat działalności „Złotym Znakiem Związku”. Oprócz tego wyróżniono zasłużonych druhów. „Złotym Medalem Za Zasługi Dla Pożarnictwa” zostali odznaczeni Jerzy Sokołowski, Marcin Pruś, Antoni Niemiec. „Srebrnym Medalem Za Zasługi Dla Pożarnictwa” – Paweł Molenda. „Brązowym Medalem Za Zasługi Dla Pożarnictwa” – Wojciech Siemianowski”.

100 lecie osp chroberz

Nie zabrakło przemówień oraz życzeń od przybyłych gości, którzy podkreślali wagę wydarzenia oraz trud w pełnieniu ważnej i trudnej służby przez strażaków ochotników.

Konferansjerem uroczystości był jak zwykle niezastąpiony w przypadku tego typu uroczystości Ireneusz Gołuszka, na co dzień Sekretarz Gminy Złota oraz Przewodniczący Rady Powiatu Pińczowskiego.

Na zakończenie wydarzenia Prezes Zarządu BS Pińczów Jakub Madej uhonorował druha Adriana Oziębłowskiego nagrodą rzeczową za profesjonalną reakcję przy rozpoznaniu pożaru budynku oddziału banku w Złotej.  

Uroczystość zakończyła się defiladą pocztów sztandarowych, druhen i druhów oraz piknikiem strażackim.

100 lecie osp chroberz

Trochę historii…

W 1920 roku margrabia Aleksander Erwin Wielopolski zainicjował powstanie Ochotniczej Straży Ogniowej w Chrobrzu. Pierwszym prezesem jednostki został Hejna, naczelnikiem Łakomski, sekretarzem Nowak, na rzecz jednostki działali w tym czasie także druhowie Śliwa, Borowiec, Gizenga. Kolejnymi prezesami jednostki byli kolejno Jan Doroz, Józef Doroz (bracia), Władysław Ciepliński, Jan Bogdan, Jarosław Borowiec oraz obecny prezes Adam Wypych. Przez kilkanaście lat jednostka nie posiadała skarbnika, funkcje ta objął po II wojnie światowej Władysław Maj, po nim nad kasą OSP Chroberz piecze trzymali Zygmunt Wypych, Jan Lozia, Bogusław Fortuna, Władysław Stępień, Jerzy Sokołowski. Naczelnicy sprawowali Władysław Ciepliński, Jan Bogdan, Władysław Stępień, Łukasz Kurczyna, Marcin Pruś.

Doskonałym podsumowaniem tego wydarzenia jest fragment przemówienia szefa chroberskich strażaków Adama Wypycha:

Przedstawienie historii OSP w Chrobrzu od jej założenia do dnia dzisiejszego podyktowane było nakazem chwili aby uwydatnić jej rozwój chronologicznie na przestrzeni minionych 100 lat służby dla dobra społeczeństwa. Wam druhowie strażacy dziś może zapomnianych, a którzy z tak wielkim zapałem i poświęceniem budowali straż dla przyszłych pokoleń serdecznie dziękuję.

Chociaż oni już dawno odeszli od nas, żegnam z żalem przy rytmie żałobnej syreny. Pamięć o Was zawsze żyć będzie wśród tutejszej ludności.

Społeczeństwo Chrobrza docenia Wasz trud drodzy druhowie, że Wy w każdej tragicznej chwili niesiecie pomoc. Stąd moralny obowiązek otoczyć szacunkiem sztandar i mundur strażacki oraz wskazywać młodym pokoleniom strażakom ich organizację jako przykład szlachetnej pracy dla wspólnej honorowej sprawy, a służbę w jej szeregach uważać za zaszczyt prawdziwego Polaka.

Autor: Paweł Bochniak, Adam Wypych, chroberz.info
Zdjęcia, wideo: Paweł Bochniak.

>> GALERIA ZDJĘĆ <<