W związku z wejściem w życie ustawy z dnia 19 lipca 2019 roku o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz niektórych innych ustaw, informuje, że obowiązkiem właściciela nieruchomości zgodnie z przepisem art. 5 ust. 1 pkt 3 będzie/jest zbieranie w sposób selektywny powstałych na terenie nieruchomości odpadów komunalnych zgodnie z wymaganiami i sposobem określonymi w regulaminie oraz sposobem określonym w przepisach wydanych na podstawie art. 4a ust. 1 ustawy.

W związku z powyższym właściciel nieruchomości nie może zadeklarować w złożonej Organowi Gminy deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi — zbierania odpadów komunalnych w sposób nieselektywny.

Dlatego też Wójt Gminy Złota  informuję o konieczności złożenia nowej deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi i podania w niej wysokości opłaty należnej za zbieranie odpadów komunalnych w sposób selektywny.

Jednocześnie informuje, że w przypadku ujawnienia zbierania odpadów komunalnych w sposób nieselektywny, Wójt Gminy Złota ma obowiązek określić właścicielowi nieruchomości w drodze decyzji wyższą opłatę. Szczegółowe informacje można uzyskać w Urzędzie Gminy Złota, pok. Nr 12, tel. 413561633 wew.16

Źródło: UG Złota

http://chroberz.info/serwis/images/info.jpg