[Aktualizacja4, 02.01.2017r., g.15:00] Na drogi naszego powiatu powróciły maty dezynfekcyjne, które w poprzednich dniach zostały zniszczone lub skradzione.

[Aktualizacja3, 31.12.2016r., g.18:00] Niestety na efekty działania naszego "mądrego" społeczeństwa nie trzeba było długo czekać. Rozłożonych wczoraj mat dezynfekcyjnych nie zobaczymy na trasie Młodzawy Małe - Chroberz, ponieważ zostały zniszczone. I tą informacją żegnamy 2016 rok.

[Aktualizacja2, 30.12.2016r., g.17:10] 
Służby powiatowe (m.in. PSP Pińczów, Powiatowy Zarząd Dróg oraz miejscowe OSP) rozłożyły maty dezynfekcyjne, obecnie spotkamy taki punkt na drodze powiatowej między Młodzawami Małymi, a Kozubowem. Kolejna ma zostać wkrótce ustawiona między Wojsławicami, a Chrobrzem. Od godzin porannych lekarze weterynarii odwiedzali gospodarstwo po gospodarstwie spisywali m.in. informacja co do hodowanego drobiu. Informowali również jak zachować się w zaistniałej sytuacji.

ptasia


[Aktualizacja1, 29.12.2016r.]  "Obszar zapowietrzony" wystąpieniem wysoce zjadliwej grypy ptaków (HPAI) obejmuje miejscowości położone w promieniu 3 km od ogniska choroby, w tym sołectwo Wojsławice z gminy Złota.

"Obszar zagrożony" to teren o promieniu 10 km od ogniska choroby i obejmuje prawie wszystkie sołectwa gminy Złota tj. Biskupice, Chroberz, Kostrzeszyn, Niegosławice, Nieprowice, Pełczyska, Probołowice, Rudawa, Wola Chroberska, Złota i Żurawniki.

W gospodarstwach znajdujących się w obszarze zapowietrzonym nakazuje się:
1)      odosobnić drób lub inne ptaki w kurnikach lub innych zamkniętych obiektach budowlanych lub w innym miejscu w gospodarstwie w sposób:
- uniemożliwiający kontakt z drobiem lub innymi ptakami utrzymywanymi w innych gospodarstwach,
- ograniczający ich kontakt z dzikimi ptakami;
2)      niezwłoczne usunięcie zwłok drobiu lub innych ptaków;
3)      niezwłoczne czyszczenie i odkażanie środków transportu i sprzętu wykorzystywanych do transportu drobiu lub innych ptaków, ich mięsa, paszy, ściółki lub nawozów naturalnych, innych środków transportu wjeżdżających do gospodarstwa lub z niego wyjeżdżających oraz innych przedmiotów lub substancji, które mogły zostać skażone wirusem wysoce zjadliwej grypy ptaków;
4)      posiadaczowi zwierząt niezwłoczne informowanie właściwego miejscowo powiatowego lekarza weterynarii o zwiększonej zachorowalności lub śmiertelności lub znacznym obniżeniu produkcyjności zwierząt utrzymywanych w gospodarstwie;
5)      wyłożyć maty dezynfekcyjne przed wejściami, wyjściami, wjazdami i wyjazdami
do i z gospodarstw utrzymujących drób;

W gospodarstwach znajdujących się w obszarze zapowietrzonym zakazuje się:
1)      wyprowadzania z gospodarstwa i wprowadzania do niego drobiu lub innych ptaków oraz ssaków utrzymywanych w gospodarstwach;
2)       wywożenia lub rozrzucania ściółki lub nawozów naturalnych;
3)       organizowania targów, wystaw, pokazów lub konkursów, gdzie są gromadzone drób lub inne ptaki oraz polowań i odłowów ptactwa dzikiego;
4)      przemieszczania i transportu drobiu lub innych ptaków, w tym piskląt jednodniowych, drobiu odchowanego do rozpoczęcia nieśności, a także ich zwłok i jaj z gospodarstw znajdujących się na obszarze zapowietrzonym drogami, z wyłączeniem prywatnych dróg dojazdowych do gospodarstw oraz transportu kolejowego;
5)      transportu mięsa drobiowego z rzeźni, zakładów rozbioru oraz chłodni, chyba że mięso to zostało pozyskane:
- z drobiu pochodzącego spoza obszaru zapowietrzonego oraz nie było przechowywane i transportowane z mięsem drobiowym pozyskanym z drobiu pochodzącego z obszaru zapowietrzonego lub
- co najmniej 21 dni przed dniem prawdopodobnego wprowadzenia wirusa wysoce zjadliwej grypy ptaków do gospodarstwa oraz było przechowywane i transportowane z mięsem drobiowym pozyskanym nie później niż na 21 dni przed dniem prawdopodobnego wprowadzenia wirusa wysoce zjadliwej grypy ptaków do gospodarstwa z drobiu pochodzącego z obszaru zapowietrzonego;
6)      targowiskowej sprzedaży drobiu, mięsa drobiowego, mięsa ptaków łownych oraz jaj konsumpcyjnych.

W gospodarstwach znajdujących się w obszarze zagrożonym nakazuje się niezwłoczne czyszczenie i odkażanie środków transportu i sprzętu wykorzystywanych do transportu drobiu lub innych ptaków, ich mięsa, paszy, ściółki lub nawozów naturalnych oraz innych przedmiotów lub substancji, które mogły zostać skażone wirusem wysoce zjadliwej grypy ptaków.

W gospodarstwach znajdujących się na obszarze zagrożonym zakazuje się:
1)      przemieszczania drobiu, w tym drobiu odchowanego do rozpoczęcia nieśności i piskląt jednodniowych oraz jaj na obszarze zagrożonym, chyba że powiatowy lekarz weterynarii wyrazi zgodę na takie przemieszczanie przy zastosowaniu określonych przez niego środków bezpieczeństwa biologicznego zapobiegających rozprzestrzenianiu się wysoce zjadliwej grypy ptaków;
2)      przemieszczania drobiu, w tym drobiu odchowanego do rozpoczęcia nieśności i piskląt jednodniowych oraz jaj do gospodarstw, rzeźni, zakładów pakowania jaj, zakładów wytwarzających lub przetwarzających produkty jajeczne znajdujących się poza obszarem zagrożonym;
3)      wyprowadzania z gospodarstwa, gdzie jest utrzymywany drób, i wprowadzania do tego gospodarstwa drobiu lub innych ptaków oraz ssaków utrzymywanych w gospodarstwie, chyba że powiatowy lekarz weterynarii wyrazi zgodę na takie wprowadzanie lub wyprowadzanie;
4)      wywożenia lub rozrzucania ściółki lub nawozów naturalnych, chyba że powiatowy lekarz weterynarii wyrazi zgodę na takie wywożenie lub rozrzucanie;
5)      organizowania targów, wystaw, pokazów lub konkursów, gdzie są gromadzone drób lub inne ptaki oraz polowań i odłowów ptactwa dzikiego;
6)      targowiskowej sprzedaży drobiu, mięsa drobiowego, mięsa ptaków łownych oraz jaj konsumpcyjnych.

Nakazy i zakazy obowiązują do momentu ich odwołania, wszystkich mieszkańców oraz osoby przebywające czasowo na w/w obszarach.

mapka


W związku z informacją z laboratorium w Puławach, że w Zagorzycach (gmina Pińczów) doszło do zarażenia ptactwa gospodarskiego wirusem H5N8 (wirus tzw. ptasiej grypy), służby powiatowe rozpoczną akcje informacyjną wśród mieszkańców.

Przygotowane i zamontowane zostaną na terenie powiatu tablice ostrzegające o H5N8, a także zakupione zostaną maty dezynfekcyjnych. Ustalony zostanie obszar zapowietrzony (czyli obszar bezpośrednio wokół ogniska choroby, podlegający ograniczeniom, w szczególności zakazom, nakazom oraz środkom kontroli) oraz obszar zagrożony.

Wyznaczenie obszarów zapowietrzonego i zagrożonego wiąże się z szeregiem zakazów i nakazów, które podane będą do wiadomości publicznej poprzez  Rozporządzenie Powiatowego Lekarza Weterynarii w Pińczowie.

Koszt akcji szacowany jest na minimum 70 tys. zł.

- Przypominamy, że o podejrzeniu wystąpienia wirusa pisaliśmy wczoraj jako pierwsi [tutaj]

Autor: pb, chroberz.info

ptasia grypa
valerie hodgins, www.stockvault.net