20 października obchodziliśmy wspomnienie liturgiczne św. Jana Kantego, którego relikwie znajdują się m.in. w kościele parafialnym w Chrobrzu. W dniu święta tego prezbitera ustanowiono w Chrobrzu jeden z odpustów parafialnych (przypomnijmy pozostałe 15 sierpnia i 10 maja- św. Izydora).

Odpust parafialny to święto dla wspólnoty, które ma na celu umożliwienie wiernym dostąpienia łask odpuszczenia win poprzez m.in. spowiedź, pokutę, uczestnictwo w uroczystej Mszy Świętej. W wyniku reform Soboru Watykańskiego II (1962-65) ustalono, że sprawami parafialnych odpustów będą zajmowały się synody poszczególnych diecezji.

Odpust w Chrobrzu lata międzywojenne
Kram na odpuście w Chrobrzu. Lata międzywojenne. Druga z z lewej Janina Michalska, trzeci z lewej Stanisław Michalski. (arch. Małgorzata Judasz)

Parafia w Chrobrzu w zasadzie od początku swojego istnienia miała silne związki z Krakowem, a później z Akademią Krakowską. Nie dziwi więc fakt, że dobudowanej w drugiej połowie XVII wieku, od strony północnej, kaplicy nadano patronat wybitnego wykładowcy krakowskiej Alma Matter świętemu Janowi Kantemu.

W 1724 roku proboszczem został ksiądz Stanisław Kurzenicki, który swoją funkcję sprawował do 1737 roku. To za jego probostwa, poprzez biskupa krakowskiego Albina Dunajewskiego, do Chrobrza trafiły  relikwie św. Jana Kantego, które przechowywane są do dnia dzisiejszego.

W okresie międzywojennym w Chrobrzu odpust ku czci św. Jana z Kęt obchodzono 29 sierpnia.

Życiorys świętego
Święty Jan Kanty przyszedł na świat w Kętach na Ziemi Oświęcimskiej w dniu 24 czerwca 1390 r. jako syn Stanisława i Anny. Pochodził z rodziny mieszczańskiej. Po ukończeniu nauk początkowych w rodzinnym mieście, udał się na Akademię Krakowską.

Portret Jana Kantego
Fot. 23.pielgrzymka.diecezja.tarnow.pl

Studia Jana z Kęt przebiegały pomyślnie, o czym świadczą daty osiąganych stopni naukowych. Najpierw studiował nauki wyzwolone na wydziale artium, gdzie głównym wykładanym przedmiotem była filozofia Arystotelesa. Tu uzyskał w 1415 roku stopień bakałarza, a trzy lata później w styczniu 1418 roku został magistrem filozofii. Lata 1421 - 1429 spędził w Miechowie pełniąc obowiązki rektora szkoły klasztornej oraz sprawując opiekę nad gromadką młodych zakonników, jako ich wychowawca i nauczyciel gramatyki, teorii muzyki i śpiewu.

W roku 1429 Jan z Kęt objął katedrę filozofii, gdzie wykładał prawdopodobnie do 1456 roku. Rozpoczął równocześnie studia teologiczne.

Jesienią 1439 roku Jan otrzymał tytuł bakałarza teologii. 11 grudnia tegoż roku został kanonikiem kapituły przy kolegiacie św. Floriana w Krakowie i probostwo przy kościele św. Andrzeja w Olkuszu.

W wieku 53 lat został magistrem teologii. W trzy lata później objął, po śmierci swego mistrza B. Hesse, katedrę na wydziale teologicznym Uniwersytetu Krakowskiego, gdzie pracował do końca swego życia. Zmarł w Wigilię Bożego Narodzenia 1473 roku.

Mistrz Jan z Kęt łączył pracę naukową z powołaniem kapłańskim. Zasłynął również z wielkie-go miłosierdzia. Nie mogąc inaczej zaradzić ludzkiej nędzy, wyzbywał się własnego odzienia. Bardzo boleśnie przeżywał wszelkie zło i każdy grzech, poprzez który ludzie obrażają Boga. Prowadził żywot pokutny, wynagradzający za ludzkie przewinienia. Całe życie nie jadał mięsa, spędzał długie nocne godziny na modlitwie i poście. Cechowała go pokora. W swoich kazaniach i pismach nawoływał do trzeźwości, walczył z rozwiązłością i rozrzutnością.

Jan z Kęt był w Krakowie osobistością znaną i bardzo cenioną, nic więc dziwnego, że szacunek, jakim cieszył się za życia, szybko przerodził się w pośmiertny kult, którego ośrodkiem jest jego grób w kościele św. Anny. Tu, niemal następnego dnia po odejściu Mistrza, zaczęto notować cuda i łaski, jakich doznawali pielgrzymi przybywający do tego miejsca z coraz odleglejszych zakątków Polski i Europy. Modlono się do niego zarówno jako opiekuna rodzin i matek oczekujących potomstwa, jak i patrona filozofów i teologów. Również dziś pokrzywdzeni widzą w nim swego obrońcę, więźniowie opiekuna, chorzy uzdrowiciela, a umierający wzywają go na ratunek w ostatniej godzinie swego życia. Jest patronem Archidiecezji Krakowskiej, z której pochodzi oraz diecezji bielsko-żywieckiej, w której znalazło się jego rodzin-ne miasto.

Dnia 16 lipca 1767 roku w Rzymie Jan Kanty został ogłoszony świętym przez papieża Klemensa XIII.

Autor: Paweł, chroberz.info