Dyrektor, Rada Pedagogiczna wraz z Radą Rodziców informują, że planowany na 20 czerwca 2019 r. festyn sobótkowy zostaje przełożony z przyczyn od nas niezależnych.