info gif{like} Zarząd Koła Polskiego Związku Wędkarskiego w Złotej zawiadamia, że Walne Zebranie Sprawozdawcze odbędzie się dnia 08-03-2015 roku w świetlicy Urzędu Gminy Złota.

Rozpoczęcie obrad w I terminie  o godz. 9:00, w II terminie o godz. 9:30.
 
W związku z powyższym prosimy o niezawodne przybycie wszystkich członków Koła. Prosimy o zabranie ze sobą legitymacji i karty wędkarskiej.  Na zebraniu będzie możliwość opłacenia składki na 2015 r.

Proponowany porządek obrad :
1.    Zagajenie
2.    Wybór przewodniczącego i sekretarza
3.    Przyjęcie porządku obrad
4.    Odczytanie i przyjęcie protokołu z ostatniego walnego zgromadzenia
5.    Sprawozdanie z działalności Zarządu
6.    Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej i jej wnioski
7.    Sprawozdanie Sądu Organizacyjnego
8.    Dyskusja nad złożonymi sprawozdaniami
9.    Uchwalenie planu pracy, przyjęcie do wiadomości i zatwierdzenie preliminarz budżetowego
10.    Wolne wnioski

ZARZĄD KOŁA PZW W  ZŁOTEJ