info{like}Wójt  Gminy w Złota przypomina wszystkim mieszkańcom  o terminowym uiszczaniu płatności za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
Term płatności za IV kwartał mija 15 listopada 2014 r.

Należność należy uiszczać  w w/w terminie u sołtysa danego sołectwa  lub w banku  na rachunek bankowy Urzędu Gminy  Złota :
49 8509 0002 2004 4000 0404 0001 ,


UWAGA!!!
W przypadku zmiany danych będących podstawą ustalenia wysokości należnej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, właściciel nieruchomości jest obowiązany złożyć nową deklarację w terminie 14 dni od dnia nastąpienia zmiany. Opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi w zmienionej wysokości uiszcza się za miesiąc, w którym nastąpiła zmiana.

Źródło: UG Złota