Na podstawie § 25 ust.3 Statutu, Zarząd Gminnego Klubu Sportowego „Strzelec” Chroberz postanawia zwołać Walne Zgromadzenie Członków Stowarzyszenia, w dniu 30 marzec 2014r. o godz. 16:00 (pierwszy termin) oraz 16:15 (drugi termin) w Domu Ludowym w Chrobrzu.

Zarząd przyjął również następujący porządek obrad:
1. Otwarcie Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego i Sekretarza obrad.
3. Sprawozdanie Zarządu GKS „Strzelec”.
4. Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej.
5. Udzielenie absolutorium Zarządowi i Komisji Rewizyjnej.
6. Wybór władz Klubu.
7. Plan pracy nowego Zarządu.
8. Zmiany w Statucie Klubu
9. Sprawy różne i organizacyjne.
10. Zakończenie Zgromadzenia.

Przed walnym zgromadzeniem wyborczym, w dniu walnego zebrania w godz. 15.40 - 15.55 prowadzone będą zapisy nowych członków Klubu, którzy zostaną uprawnieni do czynnego uczestniczenia w zebraniu. Zapraszamy!