Wójt Gminy Złota informuje, że termin płatności II raty podatku od środków transportowych upływa z dniem 15 września 2013 roku. Więcej informacji można uzyskać pod numerem telefonu41 356 16 33 wew. 23.