W ZSCKR w Chrobrzu odbyła się konferencja zorganizowana przez nauczycieli przedmiotów zawodowych przy współpracy z ŚODR w Modliszewicach. Konferencję poprowadziła Małgorzata Grudzień – Kierownik Powiatowego Zespołu Doradztwa Rolniczego w Pińczowie.

Tematem konferencji były –  Dostępne instrumenty planu strategicznego dla Wspólnej Polityki Rolnej na lata 2023–2027.

Nowa WPR zakłada bardziej wydajny i skuteczny sposób działania. Państwa UE będą wdrażać krajowe plany strategiczne WPR, łącząc finansowanie z tytułu wsparcia dochodu, rozwoju obszarów wiejskich i środków rynkowych. Opracowując swoje plany strategiczne, każde państwo członkowskie dokonało wyboru spośród szerokiego zakresu interwencji na szczeblu UE, dostosowując je i ukierunkowując w taki sposób, aby odpowiadały one szczególnym potrzebom i warunkom lokalnym.

Najważniejsze rozwiązania

– Plany będą wspierać zrównoważony rozwój polskich gospodarstw, sektora przetwórstwa oraz poprawę warunków życia i pracy w małych miejscowościach wiejskich.

-Pomoc obejmie konkurencyjne rolnictwo zapewniające długoterminowe bezpieczeństwo żywnościowe.

-Wspierana i wzmacniana będzie ochrona środowiska, w tym różnorodność biologiczna.

–Wzmacniana będzie struktura społeczno-ekonomiczna obszarów wiejskich.

10 kluczowych celów Wspólnej Polityki Rolnej:

  • zapewnienie godziwych dochodów rolnikom, 
  • zwiększenie konkurencyjności,
  • poprawa pozycji rolników w łańcuchach żywnościowych,
  • przeciwdziałanie zmianom klimatu,
  • ochrona środowiska,
  • zachowanie krajobrazów i różnorodności biologicznej,
  • wspieranie zmiany pokoleniowej,
  • tętniące życiem obszary wiejskie,
  • ochrona jakości żywności i zdrowia.

Autorzy: Jerzy Wojtasik, Tomasz Czyszczoń, ZSCKR

śodr

śodr