współfinansowany ze środków Funduszu Sprawiedliwości, którego dysponentem jest Minister Sprawiedliwości.

W dniu 07 czerwca 2018 r. podczas posiedzenia Zarządu Gminnego Związku OSP RP w Złotej władze Gminy Złota przekazały jednostkom OSP sprzęt ratowniczy zakupiony w ramach dotacji z Funduszu Sprawiedliwości, będącego w dyspozycji Ministra Sprawiedliwości. Jednostki OSP z Chrobrza, Pełczysk i Złotej pozyskały nowoczesny sprzęt do ratowania zdrowia i życia ludzi w postaci 3 zestawów ratownictwa medycznego  PSP R1 wraz  z deskami ortopedycznymi i szynami Kramera  oraz dwóch defibrylatorów Philips FRx  z zestawami szkoleniowymi.

Prezesi obdarowanych jednostek odebrali z rąk Przewodniczącego Rady Gminy w Złotej - Włodzimierza Mlaskawy, Wójta Gminy Złota -Tadeusza Sułka oraz Przewodniczącego Rady Powiatu Pińczowskiego - Ireneusza Gołuszki zarówno zakupiony sprzęt jak i „Umowy darowizny” na podstawie których Gmina Złota przekazała wymienionym jednostkom zakupiony sprzęt.

Otrzymana dotacja z Funduszu Sprawiedliwości w kwocie 29 898,00 zł jest wynikiem złożonego przez Gminę Złota wniosku w ramach naboru na realizację zadań z Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej - Funduszu Sprawiedliwości w zakresie Wsparcia i rozwoju systemu instytucjonalnego pomocy osobom pokrzywdzonym przestępstwem i świadkom oraz realizacja  przez jednostki sektora finansów publicznych zadań ustawowych związanych z ochroną interesów osób pokrzywdzonych przestępstwem i świadków oraz likwidacją skutków pokrzywdzenia przestępstwem – nabycie :  na rzecz ochotniczych straży pożarnych wyposażenia i urządzeń ratownictwa, niezbędnych do udzielenia pomocy poszkodowanym bezpośrednio na miejscu popełnienia przestępstwa ( Program I, Priorytet IIIB ).

Źródło: WP, UG Złota

SNowy sprzęt m.in. dla OSP Chroberz