ZSCKR w Chrobrzu informuje, że można zgłaszać się po odbiór świadectw dojrzałości i ewentualne składanie deklaracji o przystąpieniu do egzaminu w sesji poprawkowej 23 sierpnia 2016 r. (wtorek), godz. 9:00

Do egzaminu maturalnego w terminie poprawkowym może przystąpić absolwent, który:
• przystąpił do wszystkich egzaminów z przedmiotów obowiązkowych w maju/czerwcu w części ustnej i pisemnej i żaden jego egzamin nie został unieważniony,
• nie zdał wyłącznie jednego egzaminu obowiązkowego w części ustnej lub pisemnej.
• w terminie 7 dni od daty ogłoszenia wyników egzaminu (nie później niż 12 lipca) złożył do dyrektora szkoły pisemne oświadczenie o ponownym przystąpieniu do egzaminu z danego przedmiotu (załącznik 7a – podstawa programowa, załącznik 7b – standardy wymagań), zgodnie z deklaracją ostateczną.

Planujemy dodatkowe konsultacje z matematyki.

Komunikat o terminie będzie podany na stronie szkoły pod adresem www.zsrchroberz.pl

Autor: ZSCKR w Chrobrzu

matura ZSCKR Chroberz