Gminny Zespół Ekonomiczno – Administracyjny Szkół i Przedszkoli w Złotej informuje rodziców o możliwości ubiegania się o dofinansowanie zakupu podręczników dla uczniów rozpoczynających naukę w roku szkolnym 2012/2013: w klasach I - IV szkoły podstawowej, w klasie I szkoły ponadgimnazjalnej (ZSZ, ZSCKR, LO] oraz dla uczniów niepełnosprawnych we wszystkich klasach szkoły podstawowej i gimnazjum i liceum (uczniowie słabo widzący, niesłyszący, z upośledzeniem umysłowym w stopniu lekkim oraz niepełnosprawnościami sprzężonymi w przypadku gdy jedną z niepełnosprawności jest niepełnosprawność wymieniona wyżej, posiadający orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, o którym mowa w art. 71b ust.3 ustawy z dnia 7 września 1991 r.). 

Dofinansowanie przysługuje uczniom z rodzin, których dochód nie przekracza 351 zł netto miesięcznie na jedną osobę (w przypadku uczniów klas I szkoły podstawowej kryterium dochodowe wynosi 504 zł netto).

Dofinansowanie zakupu podręczników wyniesie:
180 zł. dla uczniów klas I - III szkoły podstawowej,
210 zł. dla uczniów klas IV szkoły podstawowej,
325 zł. dla niepełnosprawnych uczniów gimnazjum,
352 zł. dla uczniów klasy I szkół ponadgimnazjalnych i niepełnosprawnych uczniów szkół ponadgimnazjalnych

Szczegółowe warunki udzielania dofinansowania określa Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 14 czerwca 2012 r. r. w sprawie szczegółowych warunków udzielania pomocy finansowej uczniom na zakup podręczników [ Dz. U. z 21 czerwca 2012 r. poz. 706 ].

Wnioski o przyznanie pomocy należy składać w Gminnym Zespole Ekonomiczno- Administracyjnym Szkół i Przedszkoli w terminie do 12 września 2012r. Numer telefonu kontaktowego GZEASiP: 41 356 10 24.

Źródło: GZEASiP