Zarząd Koła Polskiego Związku Wędkarskiego w Złotej zawiadamia, że Walne Zebranie Sprawozdawcze odbędzie się dnia 11-03-2012 roku w świetlicy Urzędu Gminy Złota. Rozpoczęcie obrad w I terminie o godz. 9:00, w II terminie o godz. 9:30. W związku z powyższym prosimy o niezawodne przybycie wszystkich członków Koła. Prosimy o zabranie ze sobą legitymacji i karty wędkarskiej. Na zebraniu będzie możliwość opłacenia składki na 2012 r. 

Proponowany porządek obrad :

1.    Zagajenie
2.    Wybór przewodniczącego i sekretarza
3.    Przyjęcie porządku obrad
4.    Odczytanie i przyjęcie protokołu z ostatniego walnego zgromadzenia
5.    Sprawozdanie z działalności Zarządu
6.    Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej i jej wnioski 
7.    Sprawozdanie Sądu Organizacyjnego
8.    Dyskusja nad złożonymi sprawozdaniami
9.    Wybór delegata na Okręgowy Zjazd
10.    Uchwalenie planu pracy, przyjęcie do wiadomości i zatwierdzenie preliminarz budżetowego
11.    Wolne wnioski

                                                          ZARZĄD  KOŁA   PZW
        
                                                                        W  ZŁOTEJ