Protest Rada Powiatu w Pińczowie, Burmistrzów oraz Wójtów z terenu powiatu pińczowskiego przeciwko likwidacją Sądu Rejonowego w Pińczowie. W związku z planowaną reorganizacją sieci sądów rejonowych między innymi likwidacją Sądu Rejonowego w Pińczowie, Rada Powiatu w Pińczowie wspólnie z Burmistrzami i Wójtami z terenu Powiatu Pińczowskiego zgłasza stanowczy protest. Sąd Rejonowy w Pińczowie ma historyczne i trwałe tradycje. Obejmuje swym działaniem szeroki zakres kompetencji wynikających z bieżącej działalności. Efektywnie współdziała ze Starostwem Powiatowym, jednostkami organizacyjnymi powiatu jak również Urzędami Miast i Gmin. 

Współpraca ta jest niezbędna dla prawidłowego wykonywania zadań przez administrację samorządową. Szczególnie pozytywną rolę Sąd wypełnia przy działaniach profilaktycznych takich jak: patologie społeczne, zarządzanie kryzysowe, bezpieczeństwo publiczne, pomoc społeczna. Przedstawiciele Sądu Rejonowego wchodzą w skład wielu komisji Rady Powiatu, swym doświadczeniem i wiedzą usprawniają wiele działań podejmowanych przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie.

Ponadto na terenie Powiatu  Pińczowskiego zlokalizowane jest wiele instytucji wymiaru sprawiedliwości takich jak: Zakład Karny w Pińczowie, Schronisko dla Nieletnich w Gackach, Prokuratura Rejonowa. Mają one wpływ na bezpieczeństwo publiczne. Ograniczenie działania Sądu w Pińczowie wpłynęłoby negatywnie na ogólny stan koordynacji działań w zakresie zarządzania bezpieczeństwem w powiecie. Sąd Rejonowy  w Pińczowie jest nieodzowną instytucją do wykonywania przez administrację publiczną zadań na terenie powiatu.

Pragniemy również poinformować, że w 2007 roku Rada Powiatu Pińczowskiego wyraziła zgodę na bezprzetargową sprzedaż nieruchomości położonej w Pińczowie przy ul. 1-goMaja 10 pod potrzeby Prokuratury Rejonowej.

W dniu 26 listopada 2008 roku podpisany został akt notarialny w sprawie sprzedaży nieruchomości za kwotę 1.308.000,00 zł a w 2010 roku został oddany do użytku po generalnym remoncie, w którym funkcjonuje też

Wydział Karny Sadu Rejonowego. Wydział ten wyposażony został w nowoczesną salę rozpraw przystosowaną do orzekania sprawach z udziałem sprawców niebezpiecznych. Z sali tej z założenia korzystać mają także  inne sądy Rejonowe, a także Sąd Okręgowy.

Na przełomie 2010 i 2011 roku po przeniesieniu Prokuratury do nowego budynku przystąpiono do remontu budynku Sądu Rejonowego, który zakończono jesienią 2011 roku. Koszt remontu obu budynków pochłonął około 10 mln zł.

W związku z powyższym zwracamy się o podjęcie działań mających na celu pozostawienie Sądu Rejonowego     w Pińczowie.

Otrzymują:

Pan Marek Tramś
Prezes Zarządu Związku Powiatów Polskich

Pan Jarosław Gowin
Minister Sprawiedliwości
Al. Ujazdowskie 11
00-950 Warszawa

Pan Bogusław Sędkowski
Prezes Sądu Okręgowego
w Kielcach
ul. Seminaryjska 12A

25-372 Kielce
Pani Krystyna Karolus - Franczyk

Prezes Sądu Apelacyjnego
Pl. Krasińskich 2/4/6
00-207 Warszawa

Pan Andrzej Bętkowski
Pan Jan Cedzyński
Pan Artur Gierada
Pan Marek Gos
Pan Jarosław Górczyński
Pan Tomasz Kaczmarek
Pani Beata Kempa
Pan Sławomir Kopyciński
Pan Krzysztof Lipiec
Pan Konstanty Miodowicz
Pani Marzena Okła-Drewnowicz
Pan Zbigniew Pacelt
Pan Mirosław Pawlak
Pan Lucjan Marek Pietrzczyk
Pan Jarosław Rusiecki
Pani Maria Zuba

Źródło: pinczow.com